ddta ta@4x.png

CẢI THIỆN

THỨC ĂN

DINH

DƯỠNG

PHƯƠNG PHÁP THỦY PHÂN

XỬ LÝ NHIỆT, SẤY KHÔ

  • Bảo tồn giá trị protein -> hàm lượng peptide hoạt tính sinh học  cao và đa dạng hơn.

  • Giá trị sinh lý và dinh dưỡng tốt hơn -> protein có hiệu năng tốt hơn.

  • Có thể gây biến tính protein -> hàm lượng peptide hoạt tính sinh học thu được giảm.

  • Protein không hòa tan gia tăng.

Hiệu suất thức ăn tốt hơn với hàm lượng peptide, protein hòa tan và chất dinh dưỡng phong phú

Hàm lượng một số chất dinh dưỡng hòa tan

Hàm lượng và giá trị protein